+

Értesíteni fogunk minden újdonságról! (szállítási módok).

Adatvédelmi tájékoztató

GDPR – Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos számomra, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnék eljárni. Ezért irányelvben rögzítem, hogy hogyan dolgozom fel és védem személyes adatait.

 

ADATKEZELÉSI ALAPELV

Az alábbi címeken elérhető szolgáltatásnak az adatkezeléssel kapcsolatos adatvédelmi irányelvei a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek:

 

 

www.lolaverzum.hu

shop.lolaverzum.hu

www.salamonlaura.hu

 

Személyes adatokat az érintett hozzájárulásával kezelek. Az adatok önkéntesen kerülnek megadásra. Tárolásukról, kezelésükről a jelen – a GDPR-nek megfelelő – Adatvédelmi Nyilatkozat tájékoztat és rendelkezik. Az Ügyfelek a Nyilatkozatot megismerés után elfogadhatják, ebben az esetben jöhet létre az üzleti kapcsolat. Az Adatkezelési Nyilatkozat nem-elfogadása esetén semmilyen adatot nem tárolunk, azonban a Felek között nem jöhet létre szerződés a Feltételek elfogadása nélkül.

A honlapok üzemeltetője Salamon Laura Székhelye: Csertő utca 14, 1144 Zugló, Budapest

Adószáma: 68321983-1-42

Nyilvántartási szám: 51578808

a továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit.
Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

ADATKEZELŐ

Személyesen kezelem azokat az adatokat, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételkor megad, és én felelek a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

Cég neve: Salamon Laura E.v.

Székhelye: 1144 Budapest, Csertő utca 14 3/73

Adatkezelés helyszíne: 1144 Budapest, Csertő utca 14 3/73

Egyéni Vállalkozói száma: 51578808

Weblap internet címe: www.shop.lolaverzum.hu, www.salamonlaura.hu

Tárhely szolgáltató neve: Viltor.hu

Tárhely szolgáltató címe: Viltor.hu

Paller Endre egyéni vállalkozó
információrendszer programozó, gazdaságinformatikus
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Szlaszám:10404900-67525148-50481028
Adószám: 63478262-1-40
Nyilvántartási szám: 6617263
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60255/2012.
Általános Szerződési Feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Viltor webáruház rendszer © 2009 - 2022

Továbbá: Számlázz.hu

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
E-mail: info@szamlazz.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Istvánovics Éva ügyvéd
elérhetőség: dpo@kboss.hu

Az Adatkezelő a www.szamlazz.hu weboldalon számlázási szolgáltatás megrendelésének céljából honlapot (a továbbiakban: Honlap) üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók személyes adatait kezeli. Személyes adatnak minősülnek a természetes személy felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) adatai.

 

 

 

 

 

 

Adószáma: 68321983-1-42

 

 

Bankszámlavezető bank neve: Magnet Bank

 

Bankszámlaszám: 16200010-10099049-00000000

 

Ügyfélszolgálat e-mail címe: lolaverzum@gmail.com

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Adattovábbítás: a számviteli adatokat havi rendszerességgel továbbítom a Számlázó program és a NAV felé.

ADATOK FELHASZNÁLÁSA

Vállalkozásom az alábbi tevékenységekkel foglalkozik (ezeken belül eltérhet az elkért és felhasznált személyes adatok köre): egyéni és csoportos önismereti, személyiségfejlesztő, életminőség és hangulat javító, illetve kreativitásfejlesztő szolgáltatások, egyéni konzultáció, csoportos foglalkozások és tanfolyamok formájában, valamint saját szellemi termékeim értékesítése. Ezeket webáruházon keresztül értékesítem.

 

A kezelt adatok köre a szolgáltatásnál: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, a szolgáltatás dátuma és időpontja.

 

Ezek adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez, és a folyamat megvalósulásához, a számlázáshoz.

 

Az adatok megadásakor és a későbbiekben is lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás igénybevétele utáni törlésre, valamint a marketing célú felhasználás letiltására.

 

Az név, telefonszám és e-mail adatokat kapcsolattartás céljára kezelem: időpont és helyszín egyeztetés, változás. A telefonos kapcsolattartási idő munkanapokon, reggel 8-20:00 között él.

 

Adatait 3. fél részére nem adom ki üzleti célból, amíg Ön ezt kifejezetten nem kéri. Nyilatkozhat a szolgáltatási folyamat lezárulását követően az adatai törléséről, – Érintet kérésére történő törlés.

SZOLGÁLTATÁSOKHOZ SZÜKSÉGES ADATOK RÉSZLETEZÉSE

A bejelentkezésnél kapcsolatfelvétel történik, tehát megismerjük egymás nevét és elérhetőségeit. kapcsolat felvétel fülön megadott adatok: név, e-mail cím. Szolgáltatásra jelentkezésnél: név, e-mail cím, telefonszám. A szolgáltatás megvalósulásakor a számlázáshoz szükséges adatok: név, lakcím. A szolgáltatás folyamatában előkerülő személyes adatokat nem rögzítem.

ADATOK KEZELÉSE ÉS TÖRLÉSE

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzöm meg.

 

Beérkező, törlésre vonatkozó kérést 5 munkanapon belül tudom teljesíteni. A kérés beazonosíthatósághoz szükséges adatokat tartalmazzon, és írásban jelzendő, e-mailben (lolaverzum.hu / salamonlaura.hu), vagy levélben (Salamon Laura e.v., 1144 Bp, Csertő u.14 3/73.).

ADATTÁROLÁS MÓDJA

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén tárolom, a vállalkozás működési helyén, Budapest 1144 Budapest, Csertő u. 14. szám alatt, és az adatfeldolgozás is biztonságos szervereken történik. A személyes adatok bármilyen átvitelét a vonatkozó törvényeknek megfelelően oldom meg.

Számlák: Számlázó programot használok. Számlázz.hu A törvénynek és a rendelkezéseknek megfelelően tárolom, és évente a Könyvelő és a NAV részére továbbításra kerül, a törvényi rendelkezések értelmében, valamint könyvvizsgálat céljából esetlegesen.

ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK –  vírusirtóval ellátott számítógépen tárolom.

 

AZ ELEKTRONIKUSAN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGA

Adatkezelő, céljaival és szolgáltatásaival összhangban, lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a hírlevélre feliratkozással értesüljenek a szolgáltatásokról és programokról. A hírlevélre való feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával elküldi igénylését, és feliratkozik a díjmentes hírlevélre. Adatkezelő maximum 1 hírlevelet küld havonta.

 

A kezelt adatok köre és célja: 

 

Név, e-mail cím: a kapcsolatfelvételhez és a rendelés lebonyolításához szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: általános szabály, hogy az érintett általi visszavonásig, és a regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 

Az alábbi eseteket kivéve: a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatkezelés módja: elektronikusan.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett a fent megjelölt adatokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

A honlap számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatkezelő székhelyén, találhatók meg.

Az Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

 

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

 

Személyes adataihoz Adatkezelő, és alább megnevezett 3. felek férnek hozzá.

Számlázz.hu

Viltor.hu

Bank

 

Kiskorú adatainak kezelése

Abban az esetben, ha 16 éves kor alatti személy veszi igénybe a szolgáltatást, csak szülői beleegyezéssel valósítható meg a szolgáltatás. Ha nem tud jelen lenni a szülő, akkor a kezelt kiskorú személy köteles hozni engedélyt a konkrét szolgáltatásra, tehát csak abban az esetben kezdhető meg a szolgáltatás, ha átadta az aláírt engedélyt a kezelést végző személynek. Amennyiben a kiskorú személy aláírást hamisított, azért nem vállalok felelősséget. Ha a szülő jelen van, akkor a szóbeli beleegyezés elegendő a szolgáltatás megvalósulásához.

Reklámlevelek

Reklámlevelek: ha az Ügyfél a honlapon hozzájárulását adja, a későbbiekben e-mail üzenet/hírlevél formájában a szolgáltatással kapcsolatos reklámüzenet küldhető a részére.

Adatait soha nem adom tovább, értékesítem vagy cserélem el marketingcélokból kívülálló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használom fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Az adatkezelésben résztvevő 3. felek listája:

Tárhely szolgáltató: viltor.hu

E-mailek/hírlevél: Word Press

Számlák: NAV (adóhatóság), számlázz.hu

Marketing: Facebook, Google

 

 

 

A VÁSÁRLÓK JOGAI

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általam tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velem, és személyes adatait e-mailben, vagy postán elküldöm. A kérést adatvédelmi okokból csak személyesen tudom elfogadni, a visszaélések elkerülése érdekében.

A helyesbítés joga:

 

 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

 

 

A törléshez való jog:

 

 

Jogában áll bármely, általam feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve, ha rendezetlen tartozása van Adatkezelő felé, a fizetési módtól függetlenül.

 

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

 

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Kérésére nem folytatom személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekemet bizonyítani tudom, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

 

Szolgáltatásomat nem tudom biztosítani, amennyiben a számlázáshoz nem áll rendelkezésemre információ.

 

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

 

 

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

 

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 

 

– követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

 

 

– e-mailben: lolaverzum@gmail.com

 

 

– a vállalkozás működési címére küldött levélben (1144 Budapest, Csertő u. 14 3/73)

 

 

A korlátozás joga:

 

 

Joga van kérelmezni, hogy Adatkezelő korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 

 

– Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben vállalkozásom jogos érdeke alapján, korlátozom az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.

 

 

– Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, korlátoznom kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

 

 

– ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását

 

 

– részlegesen teljesíthető, ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 

 

Bármikor kapcsolatba léphet velem az lolaverzum@gmail.com e-mailen. Nagyon komolyan veszem az adatvédelmet, de sajnos nincsenek ügyfélszolgálati munkatársaim, akik kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket, így a válaszadást 48 órán belül, adatainak törlését 5 munkanapon belül tudom garantálni. A gyors feldolgozás érdekében kérem, hogy adatvédelemmel kapcsolatos üzenet esetén a tárgymezőbe írja be a GDPR betűket.

 

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

 

 

Ha úgy gondolja, hogy Adatkezelő a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen vele kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

 

A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

 

 

Amennyiben a szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás Kapcsolat  rovatában megadott módon kapcsolatba léphet velem.

 

 

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELJÜK ŐKET?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők “súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapom az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldalam az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

 

 

Weboldalam nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

 

A sütik elfogadása nem kötelező, az Adatkezelő azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapom esetleg nem az elvárt módon működik.

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy frissítenem kell az Adatvédelmi nyilatkozatomat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalamon. Az Adatvédelmi nyilatkozat jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a könyvelő személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikálom.

PROMÓCIÓK

Maximum havonta egyszer, hírlevél formájában értesítem ügyfeleimet az aktuális programokról. Ezen felül semmilyen más formában promóciós anyagot nem küldök.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.