+

Értesíteni fogunk minden újdonságról! (szállítási módok).

Általános Szerződési Feltételek

0. Bevezetés

A honlapon történő keresgélés, információk gyűjtése és megrendelés küldése a Lolaverzum, üzemeltetője Salamon Laura E.v. felé azt feltételezi, hogy Ön ismeri és elfogadta a www.shop.lolaverzum.hu honlapon megjelenített általános szerződési feltételeket (a jelen dokumentum tartalmát). Ha az alábbi rendelkezések bármelyike semmisnek vagy érvénytelennek nyilvánul, ennek okától függetlenül ez nem érinti a többi rendelkezést.

Eladó – Salamon Laura E.v.

Vevő – magánszemély, aki a honlapon saját ügyfélfiókot hoz létre és Rendelést készít.

Rendelés – ez által közli a Vevő a honlapon, telefonon vagy faxon keresztül az Eladóval a honlapon található termékek és szolgáltatások egy részére vonatkozó vásárlási szándékát

Ügyfélfiók – a honlap azon része (egy e-mail címet, egy jelszót, nevet/elnevezést, a szállítási és számlázási adatokat, az elkészített rendeléseket tartalmazza), mely lehetővé teszi a Vevőnek a rendelések elkészítését és elküldését

Felhasználó – bármely természetes magán személy, aki ezen a honlapon információkat gyűjt vagy aki saját ügyfélfiókot hoz létre honlapunkon, ezáltal elfogadva a honlapra vonatkozó Általános Felhasználási Szerződésben foglaltakat. Cégeket, jogi személyeket nem áll módunkban kiszolgálni.

I.Szolgáltató adatai:

Salamon Laura e.v.

Székhelye: 1144 Budapest, Csertő utca 14, 3/73

Internetes címe: www.lolaverzum.hu

Elektronikus elérhetősége: lolaverzum@gmail.com

Adószáma: 68321983-1-42

Nyilvántartási szám: 51578808

Bankszámlavezető bank neve: CIB Bank

Bankszámlaszám: 10700529-72301036-51100005

Külföldi utalás esetén: HU68107005297230103651100005

Swift: CIBHHUHB

Honlap – a www.salamonlaura.hu, lolaverzum.hu domain és annak aldomain-jei

II. A Szerződés

2.1 Vevő azáltal, hogy honlapunkon elkészít egy Rendelést vagy telefonon, e-mailben lead egy Rendelést, elfogadta az Eladó által használt adatközlés módját, a kereskedelmi folyamat vitelének formáját.

2.2 A Rendelés véglegesítése utáni értesítés tájékoztató jellegű, nem képezi a Rendelés Eladó általi elfogadását. Ez a tájékoztató lehet elektronikus, egy honlap által automatikusan elküldött e-mail formájában vagy történhet telefonon.

2.3 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megalapozott esetben a Rendelésben szereplő termékek/szolgáltatások mennyiségét megváltoztassa. Erről a Vevőt az általa megadott telefonszámon vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben a Vevő által már kifizetett összeget a Vevő részére visszatéríti.

2.4 Az érvényben levő törvények értelmében a számla egyben adás-vételi szerződés.

2.5 Az Eladó és a Vevő között létrejött adás-vételi szerződés akkor számít lezártnak, amikor a Rendelést a Vevő teljes mértékben kifizette és a szolgáltatást igénybe vette, vagy a termékeket átvette.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.lolaverzum.hu  oldalt üzemeltető Salamon Laura e.v. (Jogtulajdonos és Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, workshopokra, táborokra, nyílt és zárt klubestekre valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre, saját szellemi termékeire:könyvek, kártyák, fénypecsétek és azokból készült ékszerek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által tartott egyéni konzultációk és tréningek, csoportos tréningek, tematikus képzések, workshopok, táborok, klubestek és a részvételének feltételeit valamint a jelentkezés feltételeit tartalmazzák.

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A honlap értékesít:

III/1.SZOLGÁLTATÁSOKAT

Egyéni és csoportos konzultációkat, tematikus képzések, tréningek, klubestek szolgáltatását és egyéb fejlesztési tanácsadásokat nyújtja megrendelőinek továbbiakban, mint Szolgáltatás.

Egyéni szolgáltatások formája önismereti és spirituális játékvezetés és tematikája lehet: fejlesztés, tanácsadás, blokk oldás, vezetet meditáció, személyes konzultáció, krízis és veszteség feldolgozás, változás menedzment, stb. 
Csoportos szolgáltatások formája és tematikája lehet:  tematikus tréningek tartása, workshopok, táborok, elvonulások, nyílt és zárt klubestek, vezetett játékok

III./2 TERMÉKEKET

terméknek nevezünk minden olyan kézzel fogható értékesített tárgyat, melyet kézbesíteni kell szállítóval, vagy átveni egyéni átvételi ponton. Ide tartoznak a webáruház tulajdonos egyedi szellemi termékei is.

III./3 ELEKTRONIKUS IRODALMAT

elektronikus termékek letölthetőek vagy a rendelés teljesítése részeként elektronikus úton ( e-mailben) kézbesítjük a Vevőnek. Ez a kategória tartalmaz minden e-bookot, e-learninget

III/1. SZOLGÁLTATÁSOK

1.1 Regisztráció

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra (egyéni és csoportos) való jelentkezéshez szükséges a webáruházban történt vásárlást követően online regisztráció vagy telefonos egyeztetés az aktuális időpontokról. A webáruház önmagában a foglalkozások számára csak egy adminisztrációs felület.  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció/vásárlás során fontos az adatok pontos megadása. Későbbiekben ezeken az adatokon fogjuk keresni önöket. A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveinket a jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, melyről az Ügyfél a weboldalon szintén megtalálható Jogi és adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

A Szolgáltatást csak azok a regisztrált személyek vehetik igénybe, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen befizették.

A csoportos sorozatos tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására csak kivételes esetben és ellen díjazás ellenében van lehetőség.

​1.2 Rendelés menete és a szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés

1.3 Szolgáltatási jogviszony

1.3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelést követően Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, helyszínt, időpontot, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

1.3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával; 

automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
felek közös megegyezésével;
felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával


1.3.3 A vásárlás utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Továbbá, ha a szolgáltatás visszaigazolt időpontja előtt:

5-13 NAP: Ha 5-13 napon belül történik írásban, szóban a lemondás, akkor a részvételi díj 30%-a kerül levonásra a lemondott programok díjának tekintetében
2-4 NAP: Ha 2-4 napon belül történik írásban, szóban a lemondás, akkor a részvételi díj 55%-a kerül levonásra a lemondott program díjának tekintetében

2 NAP/ 48 óra : Ha 48 óra alatt történik a lemondás akkor 75% kerül levonásra a lemondott program díjának tekintetében

0-1 NAP/ 24óra: Ha a lemondás 24 órán belül történik, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁSBÓL nem használja fel az időpontját, úgy a teljes már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

 


Amennyiben az Ügyfél a részvételidíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a programon vagy konzultáción.

1.3.4 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.4 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

1.4.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

1.4.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

1.4.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek, workshopok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek, workshopok törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

1.4.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

1.4.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.lolaverzum.com és aldomainje shop.lolaverzum.hu, www.salamonlaura.hu,) tájékoztatást nyújtani.

1.4.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

1.4.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

1.5 Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

​1.5.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson, konzultáción, tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

​1.5.2 Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

​1.5.3 A Szolgáltatónak lehetősége van a  tréning résztvevője részére, a tanfolyam befejezése után névre szóló tanúsítványt kiállítani. Ezen igazolás azonban nem minősül akreditált képzési igazolásnak!

​1.5.4 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

1.6 A programok helye és ideje

​1.6.1 A szolgáltatás megrendelése napján feltüntetett hely és idő az irányadó.

​1.6.2 A konzultáció, tréning, workshop, tábor, klub helyéről az Ügyfél jelentkezéskor, de legkésőbb 10 nappal a  megkezdés előtt pontos tájékoztatást kap.

​1.6.3 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, melyről időben értesíti a résztvevőt. Ha az új helyszín problémát okoz, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

1.7 Az egyéni konzultáció, programok, workshopok eszközei

1.7.1 A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a képzés vagy konzultáció folyamatos lebonyolítását, valamint a képzéshez, workshophoz szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat tartalmazó anyagok eljuttatását az Ügyfél részére.

1.7.2 A tanmenetnek vagy ütemtervnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik az anyagok megküldése vagy átadása.

 

1.8. A programok díjai, fizetési módok

1.8.1 A megrendezett programokon csak azok a regisztrált személyek vehetnek részt, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen befizették. A csoportos sorozatos tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására csak kivételes esetben és ellen díjazás ellenében van lehetőség.

1.8.2 A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges, legkésőbb a program napján vagy az megelőzően (több napos tréning esetén, az első napon) bankkártyával a webáruházon keresztül díj rendezni.

1.8.3 A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a tréning napján (több napos tréning esetén, az első napon) vehetik át, vagy e-mailben küldjük.

1.8.4 Az egyéni konzultáció díja a webáruházon keresztül kerül egyenlítésre, majd telefonon szükséges időpontot egyeztetni a Szolgáltatóval.

1.8.5 Klubok, Női körök, Mesterelme workshopok csak tagoknak elérhetőek, csak aktív tagság ellenében biztosított a részvétel. A webáruházon keresztül való jelentkezés után, küldjük az aktuális részleteket.

1.9 A megrendelt szolgáltatás lemondása, elállás joga, a Szolgáltató és szerző jogai

1.9.1 Csoport foglalkozások lemondása

1.9.2 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, 

5-13 NAP: Ha 5-13 napon belül történik írásban, szóban a lemondás, akkor a részvételi díj 30%-a kerül levonásra a lemondott programok díjának tekintetében
2-4 NAP: Ha 2-4 napon belül történik írásban, szóban a lemondás, akkor a részvételi díj 55%-a kerül levonásra a lemondott program díjának tekintetében

2 NAP/ 48 óra : Ha 48 óra alatt történik a lemondás akkor 75% kerül levonásra a lemondott program díjának tekintetében

0-1 NAP/ 24óra: Ha a lemondás 24 órán belül történik, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁSBÓL nem használja fel az időpontját, úgy a teljes már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

 


1.9.5 Szolgáltatást lemondani kizárólag írásban a lolaverzum@gmail.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 48 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került.

1.9.6 Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett tréningen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.

1.9.7 Tagság fél- vagy negyed -éves ciklusokban történnek, mely után hosszabítható a következő turnusra.

1.10 Egyéni foglalkozások lemondása

1.10.1 egy nappal történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül +50% felárat számolunk fel.

1.10.2 Aznap történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül + 75% felárat számolunk fel.

1.11 Szerzői jogok

1.11.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

1.11.2 A tananyagok a szolgáltató Salamon Laura szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

1.11.3 A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

1.11.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja, hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

1.11.5 A honlap üzemeltetője Salamon Laura, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles.

1.11.6 Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük.

III/2. TERMÉKEK

Abban az esetben, ha a honlapon egyes termékek vagy szolgáltatások téves árral jelennek meg a honlapon, az Lolaverzum fenntartja azon jogát, hogy változtasson vagy töröljön minden olyan Rendelést, amely ezeket a termékeket, szolgáltatásokat tartalmazza. Ha az adott Rendelés ki lett fizetve, az Lolaverzum visszafizeti az összeget a Vevő bankszámlájára. Az Lolaverzum fenntartja a jogot a rendszerhibák és a szándékon kívül tévesen megjelenített árak kijavítására. A piacra jellemző ingadozások miatt a termlékek árai előzetes figyelmeztetés nélkül változtathatók. Annak ellenére, hogy az információk honlapon közlésekor pontosságra törekszünk, előfordul, hogy hibákat fedezünk fel. Ezekben a ritka esetekben tisztelettel fenntartjuk a jogot, hogy töröljünk egy Rendelést vagy egy problémás terméket az adott Rendelésből.

A termékinformációk és használati utasítások kizárólag oktatási céllal kerülnek közzétételre, és nem tartalmaznak minden létező felhasználási lehetőséget, óvintézkedést, sem az összes lehetséges interakciót, összeférhetetlenséget vagy lehetséges mellékhatást. Az információk érvényesnek és megbízhatónak tartott forrásokból származnak, legjobb tudásunk szerint helytállóak és részletesek, de nem teljes körűek, pontosságuk nem garantálható.

A termékeink iránt érdeklődő magánszemélyek, saját önálló megítélésük alapján kell megállapítsák termékeink meghatározott célból vagy felhasználásra történő vásárlásának időszerűségét. Az Lolaverzum cég ellenőrzésén kívül eső termékek felhasználása nem feltételez semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a kívánt hatás vagy eredmény elérésére.

Termékeink megvásárlásakor Vevőink számára érthető kell legyen, hogy ezeknek nem rendeltetése semmilyen betegség diagnosztizálása, kezelése vagy megelőzése és nem használhatók fel ilyen célra. A honlap által tartalmazott információk tájékoztatás, oktatás céljából vannak közzétéve és nem tartalmaznak minden felhasználási lehetőséget, elővigyázatossági intézkedést, lehetséges kölcsönhatást, összeférhetetlenségi esetet vagy mellékhatást. Ezeket az információkat nem szabad orvosi vizsgálatok helyettesítésére, betegségek kezelésére vagy diagnosztizálásra felhasználni. Minden egészségügyi panasszal orvoshoz kell fordulni.

A Lolaverzum honlapról vásárolva, a Vevőnek ajánlott megbizonyosodnia, hogy rendelkezik rendeltetésszerű felhasználásához szükséges körülményekkel és ismeretekkel. A Vevő vállalja, hogy az átvett árut alaposan leellenőrzi és az esetleges problémákat a legrövidebb időn belül jelzi. A Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó nem felelős a tárolásból vagy a felhasználásból adódó problémákért. A Vevő vállalja a felelősséget az általa az Eladótól vásárolt és értékesített termékekért vagy az azokból gyártott készítményekért.

A honlapon kizárólag új termékeket kínálunk megvételre, a törvény által előírt dokumentumok kíséretében.

Olyan terméket nem lehet rendelni, ami nincs készleten és ebben az esetben az Eladó nem garantálhatja a honlapon megjelenített árat. A honlapon valós időben jelenik meg a termékek rendelhetősége és ez egy Rendelés készítése alatt bármikor változhat.

Ha a megrendelt termékek valamelyike kifogy a készletből, a Vevőt erről értesítjük. Ha a Vevő 2 munkanapon belül nem válaszol az értesítésre vagy telefonon nem elérhető, a Rendelés szállításra kerül a hiányzó termék nélkül, amit a Vevőnek ismét meg kell rendelnie, az Eladó nem küldi el utólag automatikusan.

A Vevőnek át kell vizsgálnia az átvett termékeket és amennyiben eltérést vagy hibát észlel, azt maximum 3 napon belül közölnie kell az Eladóval. Az ennél később küldött értesítéseket nincs módunkban figyelembevenni.

 

III/3. ELEKTRONIKUS IRODALOM

A honlapunkon, a közösségi oldalakon, a nyomtatványokban közzétett ismertető anyagok tartalmát, az elektronikus levelezésben vagy a telefonon nyújtott információkat nem szánjuk orvosi tanácsoknak, ezeknek nem céljuk bármilyen betegség diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése.

Az elektronikus irodalom célja az ismeretterjesztés és szórakoztatás,  és nem tartalmaznak minden felhasználási lehetőséget, elővigyázatossági intézkedést, lehetséges kölcsönhatást, összeférhetetlenségi esetet vagy mellékhatást. Bízunk Vevőinkben, hogy a terméket saját felelősséggel a legnagyobb körültekintéssel használják fel önmaguk fejlesztésére. 

Az elektronikus irodalom a webáruházon történő megvásárlás után e-mailben lesz kézbesítve. Kérjük ellenőrizze spam mappáját is.

IV. Felelősség

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vevő vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a termékek és szolgáltatások használatából származnak.

Egy Ügyfélfiók készítésével és /vagy a honlapon böngészés által és/vagy egy Rendelés elkészítésével a Felhasználó/Vevő kinyilvánítja és visszavonhatatlanul elfogadja a honlapon közölt Általános Felhasználási Feltételek utolsó változatát. A honlap használata saját Ügyfélfiók elkészítése után egyenértékű az Általános Felhasználási Feltételek mindennemű változtatásának elfogadásával.

Az Lolaverzum fenntartja az arra vonatkozó jogot, hogy bármikor megváltoztassa az Általános Felhasználási Feltételeket, melyek attól a honlapon történő megjelenítéstől kezdődően a Vevőkkel és Felhasználókkal szembefordíthatók. A honlap Általános Felhasználási Feltételeinek elfogadását a jelölőnégyzet kipipálásával kell megerősíteni a Rendelés véglegesítésekor. Az Lolaverzum fenntartja azon jogát, hogy üzletpolitikáját, Általános Felhasználási Feltételeit változtassa, bármilyen, a honlapon vagy az elektronikus/verbális közlés folyamán előforduló hibát kijavítson.

A honlapunkon keresztül és a Vevő és Eladó közötti írásos és szóbeli kommunikáció során közölt információk érvényes és megbízhatónak tartott forrásokból származnak, legjobb tudásunk szerint teljes és korrekt adatok, de nem teljesen kimerítő, abszolút pontosságuk nem garantált. Az Lolaverzum nem vállal felelősséget az adatok hiányosságáért, a honlapon esetlegesen felmerülő hibákért, de folyamatosan törekszik az adatok pótlására és a hibák kijavítására. A termékek és/vagy szolgáltatások leírásánál használt adatok nem képeznek szerződési kötelezettséget az Eladó számára, ezek kizárólag bemutató jellegűek.

Az Lolaverzum nem vállal felelősséget a honlapon felmerülő műszaki pontatlanságokért és hibákért, gépelési hibákért, téves dokumentációért, illusztrációkért, képekért. A honlapon megjelenő információkat rendszeresen fejlesztjük, bővítjük, javításuk és/vagy változtatásuk bármely pillanatban lehetséges.

Az Lolaverzum nem vállal felelősséget a hiányos információkért vagy az oldalon előforduló esetleges hibákért, de folyamatosan dolgozik a megadott információk javításán és kiegészítésén. A termékek és az információk nem szolgálnak egészségi állapot felmérésére vagy betegség diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére és nem ajánlott annak helyettesítőjeként alkalmazni. Bármilyen terápiás célú felhasználás esetén forduljon szakorvoshoz.

A Vevőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a Rendelést helyesen készítette el és a közölt adatok teljesek és helyesek, mivel bármilyen utólagos módosítás csak bizonyos feltételek mellett eszközölhető

V. Rendelés feldolgozás

Az Lolaverzum fenntartja az ügyfelek kiválasztásának jogát, egyúttal fenntartja azon jogát, hogy elutasítsa a közreműködést az olyan ügyfelekkel, akik nem megfelelő viselkedést és nyelvezetet használnak vagy korábban visszautasítottak kiszállított megrendelést, esetleg korlátoza azoknak a honlaphoz Rendelés készítése céljából történő hozzáférését, bizonyos kifizetési mód kiválasztását vagy elutasítsa elkészített Rendelés teljesítését, ha úgy látja, hogy annak tevékenysége sérti az Lolaverzum érdekeit.

Rendelés változtatása munkaidőben annak készítésétől számított 1 órán belül módosíható, munkaidőn kívül a következő munkanap kezdetéig, reggel 8:00 óráig. A Vevő közölheti módosítási szándékát telefonon vagy e-mailben.

Abban az esetben, ha a Rendelés már össze van csomagolva (állapota ”Feldolgozás alatt”): a módosítás díja 700 Ft, ez fedezi az újracsomagolással járó munkát/időt

Abban az esetben, ha a Rendelés szállításra kész, (állapota ”Elküldve”): módosítani nem lehet, a csomag nincs már a cégben

minden termékpótlás egy olyan Rendeléshez, amely már be van csomagolva vagy el van küldve, teljesen új rendelésként lesz kezelve

V.1 Rendelések törlése

 

ha egy Rendelés ki lett fizetve, de nem lett elküldve: egy kifizetett Rendelés visszamondása esetén az Eladó felszámol 700 Ft vissza-raktározási díjat, amit levon a visszafizetendő összegből;

ha egy Rendelés ki lett fizetve és el lett küldve: ilyen Rendelést nem lehet „törölni”; ha a Vevő nem veszi át a csomagot, az Eladó felszámol 700 Ft vissza-raktározási díjat, amit levon a visszafizetendő összegből;

ha egy Rendelés nem lett kifizetve, de el lett küldve: ilyen Rendelést nem lehet „törölni”; ha a Vevő nem veszi át a csomagot, az Eladó felszámol 700 Ft vissza-raktározási díjat és a visszaszállítás teljes díját;

ha egy Rendelés nem lett kifizetve, el sem lett küldve: a rendelés törlését telefonon vagy e-mailben díjmentesen lehet kérni.

V.2 Speciális rendelés hosszabb szállítási idővel

A speciális megrendelésként megjelölt termékeket tartalmazó megrendelés, annak kifizetése után készül el, és a megrendelés kifizetésétől számított legkevesebb 3 munkanapon belül kerülhet kézbesítésre.A feladás ideje elhúzódhat, ebben az esetben, egyeztetés érdekében munkatársunk felveszi a kapcsolatot a Vevővel e-mailben vagy telefonon.Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy szállítási pótdíjat számítsunk fel a különösen nagy súlyú és/vagy térfogatú megrendelésekre, a részletek megbeszélése érdekében kapcsolatba lépünk a Vevővel.Kérjük, győzödjön meg arról, hogy a megfelelő terméket és abból a szükséges mennyiséget választotta. A speciális megrendelésre készített termékek nem képezik elállás tárgyát, mivel kizárólag az ügyfél megrendelésére készített kiszerelésekről van szó.

VI.Szállítás

Magyarország területén a csomagokat futárszolgálat kézbesíti, amely a házhozszállítás napján erről Önt E-mailben értesíti. Kérésre csomagját átvevőhelyre küldjük, ehhez viszont szükséges a Vevőnek a Rendelésben a kiválasztott csomagpont pontos címét közölnie.

Ha a Vevő nem elérhető a Rendelésben megadott címen, kétszeri kézbesítési próbálkozás után csomagja letétbe kerül , ahol pár napig raktározzák. Ha a Vevő nem keresi ezalatt a csomagját, azt a futárszolgálat visszaszolgáltatja az Eladónak.

A 20kg feletti vagy nagy méretű csomagok esetén az Lolaverzum fenntartja a jogát a szállítás módjának megváltoztatására és szükség esetén szállítási felár felszámolására. Ebben az esetben egyeztetés céljából felvesszük a kapcsolatot a Vevővel.

Az Európai Unió területére szállított csomagok esetén egyedi szállítási díjat számolunk fel!

VII. Fizetés

A kártyás online kifizetésekre vonatkozó információk: a kártyaadatok feldolgozása kizárólag a fizetési feldolgozó szervezeten keresztül történik. Az Lolaverzum nem igényel és nem tárol a Vevő kártyájával kapcsolatos semmilyen adatot. Az Lolaverzum.hu fizetési oldala a CIB Bank kártyás banki online tranzakciókra vonatkozó 3-D Secure tanúsítással rendelkező honlap. A kártyás kifizetések teljes biztonságban történnek, a Vevő pénznemétől függetlenül a tranzakció Magyar forintban (HUF) történik, a Vevő bankjának a napi árfolyamán. A kártyával történő online kifizetésekre kezelési költséget nem számolunk.

VIII. Elállási jog gyakorlása

A jelenleg érvényben levő törvények értelmében elállási joggal csak magánszemélyek élhetnek.A fogyasztó (Vevő) az átvételtől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül élhet az elállás jogával anélkül, hogy más költség terhelné, mint amit a 34/2014 számú sűrgősségi kormányrendelet (SKR) 13. paragrafusának 3. bekezdése és a 14. paragrafusa előír. Az elállás joga a termékek Vevő által vagy az általa kijelölt harmadik személy (a szállító kivételével) által történő átvételétől számított 14 nap után megszűnik.

 

Nem vonhatók vissza azon szerződések, melyek tárgya a 34/2014 számú SKR 16. paragrafusában felsorolt termék szállítása, mint például:

 

- a Vevő kérése, specifikációja alapján vagy kérésére személyreszabva lett megrendelve- a romlandó vagy rövid lejáratú termékek- lezárt csomagolású termékek, melyek higiéniai és egészségvédelmi okokból nem visszaválthatók és a vevő kibontotta a csomagolástA "speciális megrendelés" jelzéssel ellátott termékek nem képezik elállás tárgyát.

 

Az elállási jog gyakorlása: a Vevő az elállási jogának megszűnése előtt értesíti az Lolaverzum céget elállási szándékáról egy visszavonhatatlan nyilatkozat formájában, postai úton, faxon vagy e-mailben.

 

Az Eladó az elállási szándék bejelentésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszafizeti a Vevőnek: a visszamondott termékek ellenértékét - a teljes Rendelés visszamondása esetén a szállítási költségekkel együtt, részleges visszamondás esetén szállítási költségek nélkül. Az Eladó kitolhatja a visszafizetés határidejét a visszamondott termékek átvételéig vagy amíg a Vevő bizonyítja, hogy a termékeket visszaküldte. A közelebbi időpont alkalmazandó.

 

A visszafizetés a Vevő által írásban megadott bankszámlára történik.

 

A termékeket az eredeti csomagolásban, sérülés mentesen, ép címkékkel, minden hozzátartozó kellékkel és dokumentummal, sérülésmentesen, bontatlanul és ugyanabban az állapotban lehet visszaküldeni, ahogyan az ügyfél átvette, a biztonságos szállítást garantáló csomagolásban. A termék visszaküldése az ügyfél költségén történik, ugyanazzal a szolgáltatóval, amelyikkel a házhozszállítás történt, ha a felek másképp meg nem egyeznek.Nem veszünk vissza olyan terméket, amelyen fizikai változás, ütés, karcolás, túlzott és/vagy szakszerűtlen használat nyomai találhatók és nem kerülhetnek újból eladásra.

Visszáru-politika

A Vevőnek át kell vizsgálnia az átvett termékeket a Rendelés alapján és amennyiben eltérést, hibát vagy bárminemű rendellenességet észlel, azt az átvételtől számított maximum 3 napon belül közölnie kell az Eladóval. Az ennél később küldött értesítéseket nincs módunkban figyelembe venni.

A Vevő visszaküldhet egy terméket, ha: nem felel meg a honlapon a vásárláskor megjelenített leírásoknak, az Eladó tévesen küldte el a terméket (nem szerepel a Rendelésben) vagy a Rendeléstől eltérő kiszerelést, mennyiséget küldött. Használt termék vagy hiányos készlet nem küldhető vissza. A visszaküldés költségei az Eladót terhelik.

 

Panasz esetén

Minden áruhiányra, nem megfelelő termékre, a rendeléstől eltérő termék szállítására vagy téves számlázásra vonatkozó panaszát kérjük, tegye meg a csomag átvételétől számított 3 napon belül. Az ennél később érkező panaszokat nincs lehetőségünk figyelembe venni.

 

 

IX. Garancia, jótállási feltételek

A jótállási feltételek összhangban vannak az érvényben levő rendeletekkel, törvényekkel. Az arra jogosult termékekre igényelt jótállás esetében a Vevő a sértetlen azonosítási elemekkel (sorszám, csomagolás) ellátott hibás termékkel együtt vissza kell küldje a hozzá járó tartozékokat, a számla és a jótállási igazolás másolatával együtt. Abban az esetben, ha a termék ezek nélkül az iratok nélkül érkezik vissza, az ügyfél a jótállás érvényesítése nélkül visszakapja termékét.

Nem jogosultak jótállásra azok a termékek, melyeken fizikai hibák találhatók: ütés, repedés, csorbulás, szakadás, kopás odaütött vagy kiégett elemek/alkatrészek stb. , sérült, módosított vagy eltávolított jótállási zárjegy, nem megfelelő használatra utaló jelek ( nagy hő és nyomásváltakozás nyomai, mechanikai sokk, helytelen kezelés, a termék nem megfelelő nedvességű, poros, vegyi környezetben való használatának vagy vegyihatásnak a nyomai, stb.) folyadék, fém vagy egyéb vegyszer a termék belsejébe hatolásának nyomai, a rá irányuló beavatkozás nyomai.

X. Adatvédelem, tájékoztatás

X.1 Adatkezelés nagy vonalakban, a teljes nyiladkozatot a GDPR adatvédelmi nyilatkozatok fülön találja:

1.1  A honlap látogatója, mint Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a felek közötti eljárás (regisztráció, időpontfoglalás, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.

1.2 Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy Ügyfeleinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

1.3  Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a Szolgáltatótól, mint Jogtulajdonostól. Az információnyújtás válasz e-mailben történik. A leiratkozás lehetőségét biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információ megosztás, időpont egyeztetés, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

1.4  A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek.

1.5 Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető lolaverzum@gmail.com e-mail címen való írásos kérést követően.

1.6 Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt, így védve a böngésző felhasználó adatait.

XI. A honlap tartalma és felhasználási joga

Az Lolaverzum honlap tartalma, beleértve a logo-kat, statikus és dinamikus képeket, szöveget, videót és multimédiás anyagot, az Salamon Laura E.V kizárólagos tulajdonát képezik, fenntartva minden felhasználásra és közzétételre megszerzett jogot is.

A Felhasználók és Vevők részére csak és kizárólag az Lolaverzum írásos beleegyezésével engedélyezett a honlap tartalmának másolása, terjesztése, átadása, felhasználása, vagy tartalmának megjelenítése más honlapon.

A Felhasználók és Vevők csak és kizárólag személyes felhasználásra, nem-kereskedelmi célra másolhatják, terjeszthetik, használhatják a honlap tartalmát.

XI./1 Csalás esetén

Mindennemű próbálkozás honlapunk, az Lolaverzum.hu másik felhasználójának adataihoz történő hozzáférésre, a honlap tartalmának módosítására, a honlapot működtető szerver teljesítményeinek befolyásolására, az Lolaverzum.hu rendszer elleni számítógépes csalásnak minősül és bűnügyi nyomozást von maga után az(ok) ellen, aki(k) ezt megpróbálták elkövetni.

XII. Záró rendelkezések

XII.1 A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

XII.2 A szerződés a felek között a jelentkezéssel jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

XII.3  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.